Privacyverklaring

Welkom op onze website! Door gebruik te maken van de website www.beddeleem.be (hierna de “Website”) gaat u uitdrukkelijk akkoord met het verwerken van uw gegevens zoals in deze Privacyverklaring beschreven. Indien u moeilijkheden hebt om deze Privacyverklaring te begrijpen of indien u niet akkoord kan gaan met de inhoud ervan, verzoeken wij u vriendelijk geen gebruik te maken van de Website. In geval van vragen of bezorgdheden kunt u ons te allen tijde contacteren via de onderstaande gegevens.

Bij het gebruik van de Website is steeds de laatste versie van deze Privacyverklaring van toepassing. Wij raden u aan deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Wijzigingen en aanpassingen zullen in ieder geval via de Website worden gecommuniceerd.

Andere relevante voorwaarden voor het bezoek aan en gebruik van de Website zijn terug te vinden in onze Gebruiksvoorwaarden en in onze Cookieverklaring die samen met deze Privacyverklaring één geheel uitmaken en gezamenlijk van toepassing zijn op uw bezoek aan de Website.

Houd er ook rekening mee dat onze aannemingsovereenkomsten met klanten specifieke bepalingen bevatten over de verwerking van persoonsgegevens. Dergelijke verwerkingen vallen niet binnen het toepassingsgebied van deze Privacyverklaring.

Samenvatting:
- Onze website is vooral informatief van aard. U kan van sommige toepassingen gebruik maken en daarbij informatie opgeven (zoals door gebruik te maken van ons contactformulier), maar u bent daartoe uiteraard niet verplicht. U kan zich ook inschrijven voor onze nieuwsbrief, maar kan daarbij te allen tijde uitschrijven. We verzamelen ook gegevens voor statistische doeleinden.
- Gegevens worden enkel intern gebruikt en doorgegeven om aan uw vraag te voldoen of om onze dienstverlening te verbeteren. Gegevens worden niet met derden gedeeld die deze voor hun eigen doeleinden zouden gebruiken. Uw gegevens worden evenmin doorverkocht.
- Gegevens worden periodiek verwijderd en we beschermen uw gegevens met redelijke maatregen.
- De wet kent u verschillende rechten toe. Hoewel we enige bezorgdheden liefst samen oplossen, kan u ook altijd een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

1. Waarom deze privacyverklaring?

Bij het bezoeken en gebruiken van de Website kan Beddeleem NV (hierna genoemd "Beddeleem", "wij" of "ons") bepaalde persoonsgegevens van de bezoeker verwerken. Wij treden daarbij op als een zogenaamde verwerkingsverantwoordelijke onder de privacywetgeving.

Beddeleem respecteert de privacy van de gebruikers van haar Website. Wij zullen uw persoonsgegevens dan ook enkel verwerken in overeenstemming met de Belgische wet (in het bijzonder de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens) en de Europese Algemene Verordening inzake de bescherming van persoonsgegevens (Europese Verordening 2016/679 of "GDPR"), zoals verder beschreven in deze Privacyverklaring. Gegevens over u of uw computer worden niet door Beddeleem verzameld noch verwerkt, anders dan in deze Privacyverklaring aangegeven.

Met deze Privacyverklaring wil Beddeleem u informeren over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. Wij willen daarbij ook duidelijk wijzen op de rechten die u in dit verband heeft.

2. Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

De Website wordt uitgebaat door Beddeleem NV, met maatschappelijke zetel te Venecoweg 14A, 9810 Nazareth, België, en met ondernemings- en BTW-nummer BE(0)400.071.649. 

U kan ons gemakkelijk bereiken via e-mail op privacy@beddeleem.be of via telefoon (+ 32 9 221 89 21). Uw vragen komen dan terecht bij de persoon die in onze organisatie verantwoordelijk is voor de opvolging van vragen inzake bescherming van persoonsgegevens en deze persoon zal uw vraag snel behandelen.

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

3.1. Algemeen

Onze Website is informatief van aard. U kunt onze Website doorbladeren om informatie op te zoeken over onze onderneming, onze producten, onze projecten, enz. zonder dat u enige persoonlijke informatie of persoonsgegevens aan Beddeleem hoeft te verstrekken, andere dan die welke in deze Privacyverklaring is opgenomen. 

In het algemeen kan u onze Website dus bezoeken zonder persoonsgegevens op te geven. We vragen dus niet om persoonlijke informatie, maar we kunnen de bezoeker wel de middelen geven om ons bepaalde informatie te bezorgen. 

3.2. Opgave van gegevens

Zo bieden wij u op de Website bijvoorbeeld een contactformulier aan. U kan dit formulier gebruiken om ons een vraag te stellen of om bepaalde documentatie (bv. brochure, productmap, enz.), informatie, enz. op te vragen. In het contactformulier dient u de verplichte informatie op te geven en kan u ons een persoonlijke boodschap sturen. Eveneens bieden we u bijvoorbeeld de mogelijkheid om onze brochure te downloaden of ze per post te laten versturen of om een e-mail te versturen. Bovendien kunt u ook via de website solliciteren voor de opgegeven vacatures, dan wel een spontane sollicitatie versturen.

Voor al die functionaliteiten verzamelen wij alleen gegevens die u ons verstrekt en waarvoor u ons toestemming geeft om deze te verwerken. Natuurlijk kunt u onze Website ook bezoeken zonder ons deze persoonlijke gegevens te verstrekken. In geen geval wordt informatie verzocht waaruit de raciale of etnische afkomst blijkt, de politieke opvattingen, de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging, of andere gevoelige informatie. Ingeval u deze gevoelige informatie toch op eigen initiatief verstrekt, wordt dit geacht een uitdrukkelijke instemming te zijn met het gebruik van deze informatie, voor de doeleinden waartoe u deze heeft verstrekt.

Daarnaast kan u zich ook inschrijven op onze nieuwsbrief door het opgeven van de nodige informatie. U heeft te allen tijde het recht om zich uit te schrijven voor deze nieuwsbrief. Daartoe kan u ons contacteren of op de uitschrijflink klikken in de mailing. 

Bovendien zijn wij natuurlijk geïnteresseerd in statistische gegevens die iets zeggen over het succes van onze Website, bijvoorbeeld: hoeveel bezoekers krijgen we per maand; vanuit welke landen wordt onze Website bezocht; voor welke pagina’s bestaat de meeste belangstelling? Hiertoe registreren wij uw IP-adres en domeinnaam. En om de faciliteiten en functies aan te passen aan de apparatuur van de gebruiker, houden we ook bij met welk type browser u onze Website benadert. Wij verwerken deze gegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang.

We verzamelen ook persoonlijke gegevens op basis van cookies. Zie hieromtrent meer uitgebreid in onze Cookieverklaring.

3.3. Links

Onze Website bevat links, bijvoorbeeld naar sociale mediaplatformen. Houd er rekening mee dat het aanklikken van deze links u zal omleiden naar websites/platformen waarop afzonderlijke gebruiksvoorwaarden en privacybepalingen van toepassing zijn. Beddeleem neemt geen verantwoordelijkheid in dit verband, zoals aangegeven in de Gebruiksvoorwaarden. Desalniettemin raden wij u aan deze gebruiksvoorwaarden en privacybepalingen zorgvuldig te lezen alvorens van die websites of platformen gebruik te maken. 

4. Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens gebruikt?

De persoonsgegevens die u aan ons bezorgt, zullen worden gebruikt om met u in contact te treden in het kader van de vraag. Uiteraard dienen wij die persoonsgegevens te verwerken om aan uw vraag te voldoen (bijvoorbeeld geven van informatie, zenden van een brochure, inschrijven op de nieuwsbrief, sollicitatie, enz.). De persoonsgegevens verkregen via de Website kunnen door Beddeleem dan ook worden gebruikt voor prospectie- en promotiedoeleinden, het beheer van het cliëntenbestand, en (direct) marketing. U bent uiteraard niet verplicht om van deze functionaliteiten gebruik te maken.

De informatie die wordt verzameld, wordt tevens gebruikt ten behoeve van de verbetering van onze Website, de dienstverlening en marketingactiviteiten. 

5. Termijn van verwerking en beveiliging

Wij zullen uw persoonsgegevens voor beperkte tijd bijhouden in een bestand om verdere opvolging van uw verzoek mogelijk te maken. Wij hanteren een standaardtermijn van 1 jaar  alvorens gegevens te wissen indien deze niet meer relevant zijn in functie van de vraag of het verzoek (dit geldt uiteraard niet wanneer u zich bijvoorbeeld inschrijft en ingeschreven blijft op onze nieuwsbrief, wanneer we een contractuele relatie aangaan, wanneer u bij ons in dienst treedt, enz.).

Bovendien hecht Beddeleem veel belang aan de veiligheid van uw persoonsgegevens. Wij beveiligen uw persoonsgegevens tijdens de verzending en "in rust". Bovendien hebben wij interne organisatorische en technische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen. 

6. Welke gegevens delen wij met derden?

U mag erop rekenen dat wij uw privacy zoveel als mogelijk willen beschermen. In deze context willen wij het delen van uw persoonsgegevens met derden minimaliseren. Alleszins worden uw gegevens enkel gebruikt voor de doeleinden van Beddeleem en worden zij in geen geval overgedragen of verkocht aan derden of bekendgemaakt aan derden die ze voor hun eigen doeleinden zouden verwerken, behalve zoals hieronder beschreven.

Binnen ons bedrijf delen we uw gegevens alleen met degenen die er toegang toe moeten hebben (bijvoorbeeld om uw vraag te beantwoorden). Wij kunnen ook gegevens delen, wanneer dat nodig is, met derden die op onze instructie optreden en waarmee we de nodige contractuele afspraken hebben of die aan een vertrouwelijkheidsplicht zijn onderworpen (bv. accountant, juridische raadgever, enz.). Beddeleem kan dus met derden samenwerken voor de organisatie van haar activiteit (denk aan een e-mailprogramma, ERP-programma, CRM-programma, onderaannemers, enz.) maar deze derden werken en verwerken gegevens enkel op instructie van Beddeleem en we besteden grote zorg aan het selecteren van betrouwbare partners.

Beddeleem maakt bovendien deel uit van een ondernemingsgroep waarbinnen bepaalde diensten worden gedeeld. Indien relevant, kunnen uw persoonsgegevens binnen de groep worden doorgegeven voor de noodzakelijke opvolging van uw vraag. Wees echter gerust, doorheen onze gehele groep gelden strikte privacyvereisten waaraan al onze medewerkers zijn gebonden.

Daarnaast voorziet de Website enkele links naar websites of platformen van derden (bijv. sociale media) en biedt de Website ook “deel”-functies aan. Deze websites en platformen kunnen hun eigen gebruiksvoorwaarden, privacyverklaring en cookieverklaring hebben. Wij raden u aan deze door te nemen voordat u deze websites / platformen of deelfuncties gebruikt. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik van deze externe websites of platformen.

We kunnen gegevens ook delen met bevoegde autoriteiten die gemachtigd zijn die gegevens op te vragen of aan wie wij informatie moeten doorgeven, of wanneer dit wettelijk verplicht is of naar aanleiding van een gerechtelijke procedure of een rechtszaak. Bovendien mogen we bij een reorganisatie, fusie of verkoop van de onderneming alle persoonsgegevens die we verzamelen, overdragen aan de betreffende derde partij of partijen.

Wij hebben in het algemeen geen intentie om persoonsgegevens door te geven aan andere derde personen noch om persoonsgegevens door te geven naar landen buiten de Europese Economische Ruimte; mocht dit laatste toch gebeuren dan zullen we erover waken om passende waarborgen te nemen om uw gegevens te beschermen.

7. Wij gebruiken ook cookies! 

Tijdens een bezoek aan onze Website kunnen “cookies” geplaatst worden op uw toestel. 

Voor een verder begrip van de wijze waarop wij cookies gebruiken om uw persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken, verwijzen wij u graag door naar onze Cookieverklaring.

8. Uw rechten

De privacywetgeving geeft u verschillende rechten en wij nemen informatie over deze rechten en de uitoefening ervan zeer ernstig! De wetgeving bepaalt bijvoorbeeld dat u het recht hebt om ons te vragen toegang te krijgen tot de persoonsgegevens die we van u verwerken, deze te corrigeren of te verwijderen of om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. In sommige gevallen kunt u ook bezwaar maken tegen de verwerking en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. U hebt ook de mogelijkheid om uw toestemming te allen tijde in te trekken, maar u begrijpt dat een dergelijke intrekking geen invloed heeft op de rechtmatige verwerking die wij tot dan toe op basis van uw toestemming hebben uitgevoerd.

Eventuele vragen over deze Privacyverklaring kunt u richten aan Beddeleem via de contactgegevens die staan vermeld in afdeling 2 van deze Privacyverklaring ("Wie verwerkt uw persoonsgegevens?"). Wij zullen zo snel mogelijk op uw verzoek reageren. Daarnaast kunnen we u wel aanvullend vragen om een afdoende bewijs van uw identiteit te bezorgen (bv. kopie van uw identiteitskaart) in overeenstemming met de wettelijke vereisten en dit teneinde de privacy van anderen te beschermen.

In bepaalde gevallen kunnen we verzoeken weigeren, bijvoorbeeld wanneer deze zeer onduidelijk of verdacht zijn, de privacy van anderen in gevaar brengen, uitermate onpraktisch zijn, enz. Wij handelen daarbij steeds in lijn met de geldende wetgeving.

Hoewel wij er uiteraard de voorkeur aan geven om eventuele problemen rechtstreeks met u op te lossen, willen wij u erop wijzen dat u altijd het recht hebt om een klacht of vraag in te dienen bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit. In België kunt u een klacht of vraag indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (zie www.gegevensbeschermingsautoriteit.be; adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel; telefoon: +32 (0)2 274 48 00; E: contact@apd-gba.be).

 

scroll to top