Veiligheid

Beddeleem streeft ernaar al haar activiteiten te realiseren in een veilige en gezonde omgeving.

Tijdens het productieproces volgt Beddeleem een strikt veiligheidsbeleid dat steunt op onderstaande pijlers. 

Voor de montage van systeemwanden, verlaagde plafondsystemen, kantoormeubilair en de totale afwerking op de werf heeft Beddeleem in 2000 het veiligheidszorgsysteem VCA ingevoerd. 

Het VCA-certificaat werd voor de eerste maal uitgereikt op 25 februari 2000 en is geldig tot 20 augustus 2024.

Certificaat VCA

Veilig lassen van producten

Het veiligheidsbeleid van het bedrijf steunt op de volgende pijlers:

Het beperken van de risico’s voor eigen medewerkers en derden in de eigen gebouwen en op werven

  • risicobeheersing (inventarisatie, evaluatie)
  • voorzien in goede en regelmatig gekeurde installaties, machines en arbeidsmiddelen
  • ter beschikking stellen van werkbare procedures

Een hoge betrokkenheid en bewustmaking van de werknemers bij het realiseren van de veiligheidsdoelstellingen en het beperken van incidenten en ongevallen.

Gemakkelijk verplaatsen van producten tussen productie en transitzones

Het voorkomen van persoonlijke en materiële letsels

  • voorzien van maximale collectieve bescherming
  • efficiënt en veilig indelen van werkposten en werkzones en waar nodig afbakenen
  • aanvullend voorzien van persoonlijke beschermingsmiddelen

Het instandhouden van interne en externe communicatie gericht op de voortdurende optimalisering van alle veiligheids- en gezondheidsaspecten.

  • het verder uitwerken en concretiseren van het administratieve ondersteuningssysteem
  • voorzien in overlegmomenten om op regelmatige basis de veiligheids- en gezondheidsrisico’s te evalueren, bespreken en waar nodig preventieve en corrigerende maatregelen nemen.
Rug ontlasten hoort er ook bij

Het opleiden van eigen medewerkers zodat iedereen in staat is de eigen taak op een veilige en gezonde manier uit te voeren

  • het verstrekken van specifieke veiligheidsopleidingen
  • permanente interne opleiding, toolboxmeetings,…

Het streven naar een continue verbetering van de veiligheidsprestaties door jaarlijks veiligheidsdoelstellingen te formuleren en het globaal preventieplan en jaarlijks actieplan te realiseren.

scroll to top