Gebruiksvoorwaarden website

1. Algemeen

De website www.beddeleem.be (de "Website") wordt uitgebaat door de onderneming Beddeleem NV, waarnaar we hierna verwijzen als "de onderneming", "Beddeleem", "wij", of "ons". Onze maatschappelijke zetel is gevestigd te Venecoweg 14A, 9810 Nazareth, België. U kan ons steeds op dit adres contacteren. Ons ondernemings- en BTW-nummer is BE(0)400.071.649. U kan ons ook een e-mail sturen via het mailadres info@beddeleem.be of telefonisch contact met ons opnemen op +32(0)9 221 89 21.

Gelieve te noteren dat de toegang tot en het gebruik van de Website onderworpen is aan de huidige gebruiksvoorwaarden van de Website, onze Privacyverklaring en onze Cookieverklaring. Deze vormen één enkel juridisch instrument (de "Voorwaarden") dat van toepassing is wanneer u onze Website bezoekt en gebruikt.

Door deze Website te bezoeken en het materiaal en de informatie die de Website bevat te raadplegen, bevestigt u de Voorwaarden te hebben gelezen, ze te begrijpen, ze te aanvaarden en erdoor gebonden te zijn. Als u moeite of problemen heeft met het begrijpen van deze Voorwaarden, of als u het niet eens bent met de inhoud ervan, verzoeken wij u de Website op geen enkele wijze te gebruiken. In dit geval kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via de bovenstaande contactgegevens. 

2. Aard van de informatie

De Website is bedoeld als bron van algemene informatie. Via de Website kunt u namelijk meer algemene informatie krijgen over de diensten/producten die wij aan onze klanten aanbieden en aanvullende relevante informatie. 

Het aanbieden van de informatie op deze Website mag niet worden uitgelegd als een aanbod en/of een voorstel tot contracteren, evenmin als een bestanddeel daarvan. 

De informatie is evenmin bedoeld als advies. Voor advies raden wij u aan contact op te nemen met één van onze gekwalificeerde deskundigen. Dat kan u te allen tijde doen via de “contact” tab op de Website of via de andere contactgegevens die u ter beschikking staan.

Al onze aannemings- of andere overeenkomsten (voor de op de Website beschreven diensten / producten die we verlenen) worden enkel op individuele basis met onze klanten afgesloten. Indien u hierin geïnteresseerd bent, kunt u ons steeds contacteren om dit nader te bespreken (zie de “contact” tab op de Website). Ook in dit opzicht is de informatie op de Website louter informatief en kan het het onderwerp zijn van verdere bespreking tussen ons en onze klanten.

De informatie die op deze Website wordt aangeboden, inclusief de Voorwaarden en de beschreven diensten/producten, kan door Beddeleem te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, uitgebreid of beëindigd. Wij raden u aan om regelmatig de toepasselijke Voorwaarden te raadplegen. 

3. Inhoud en beschikbaarheid

Aan de samenstelling van deze Website wordt veel zorg besteed. De website wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. Beddeleem geeft evenwel geen garanties wat de actualiteit, accuraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens of publicaties betreft. De informatie op deze Website is bedoeld om aan belangstellenden algemene informatie te verstrekken. 

Beddeleem (of haar aangestelden of onderaannemers) kan dan ook niet aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten en/of schade die uit het gebruik van alle mogelijke informatie op deze Website, direct of indirect, zou kunnen voortvloeien. Als u fouten vindt in de verstrekte informatie, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. De informatie op deze Website kan op elk ogenblik zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd.

Wij streven er ook naar om de Website met redelijke middelen te beschermen en om het eventuele ongemak als gevolg van het gebruik van de Website zoveel als mogelijk te beperken. We kunnen echter niet uitsluiten dat er onjuiste handelingen of ongeoorloofde interventies kunnen plaatsvinden, noch kunnen we garanderen dat de toegang tot de Website niet wordt onderbroken of op een andere wijze wordt belemmerd. We zullen redelijke inspanningen leveren om deze Website te beschermen tegen computervirussen en andere soorten "kwaadaardige software" (malware). Gezien de aard van deze gevaren erkent u echter dat wij geen absolute bescherming kunnen bieden en dat u de nodige stappen zult ondernemen om uw eigen computerapparatuur en -systemen te beschermen.

4. Intellectuele rechten

De intellectuele eigendomsrechten (waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten en merkenrecht) van de op deze Website verstrekte informatie, publicaties en gegevens (daaronder begrepen alle teksten, logo's, brochures, informatie, handelsnamen, grafieken, software en ander materiaal op de Website) komen toe aan Beddeleem NV, hetzij Metal Systems NV, hetzij JB CLEVER BV, hetzij Beddeleem Lux SA, hetzij aan met haar verbonden entiteiten of aan derden. 

Het is niet toegestaan iets van deze Website of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand of enige andere gegevensdrager, openbaar te maken, te verspreiden, over te dragen en te verkopen, in enige vorm of op welke wijze dan ook en ongeacht de vorm en de middelen, zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Beddeleem NV, hetzij Metal Systems NV, hetzij JB CLEVER BV, hetzij Beddeleem Lux SA, hetzij van de met haar verbonden entiteiten of derde.

De bezoeker van deze Website mag de informatie op het scherm enkel bekijken en afdrukken voor persoonlijk gebruik. De enige licentie die aan u wordt verleend op onze intellectuele eigendomsrechten is dan ook om u te informeren over de producten en diensten die wij aanbieden aan onze klanten. Deze licentie is beperkt tot het bekijken van onze producten/diensten en het overwegen van een zakelijke relatie met Beddeleem.

In het algemeen wordt de inhoud en vormgeving van deze Website beheerst door de nationale en internationale rechtsbescherming inzake intellectuele en auteursrechten. Derhalve mag onder meer de originaliteit en het onderscheidend vermogen van zowel de vorm als de inhoud van deze Website op geen enkele wijze geheel of gedeeltelijk aangetast worden door intrusie, reproductie, namaak of aftapping. 

Zonder beperkend te zijn mag u niet: (a) de inhoud van deze Website publiceren, kopiëren, verspreiden, er afgeleide werken van maken, reverse-engineeren, reproduceren, decompileren, demonteren of wijzigen; (b) spam verzenden, dupliceren of ongevraagde berichten in strijd met de toepasselijke wetgeving verzenden; (c) virussen, worms, “time bombs” of andere kwaadaardige code in of via de Website verzenden of opslaan; (d) geautomatiseerde systemen of software gebruiken om gegevens uit de Website te halen (screen scraping); (e) ideeën, ontwerpen, logo's gemaakt door de onderneming of afbeeldingen van de Website kopiëren; of (f) in het algemeen handelen in strijd met wetten of andere juridische instrumenten die op u van toepassing zijn. In geen geval mag u de handelsmerken, logo's of namen die op de Website voorkomen, kopiëren, reproduceren of gebruiken. U mag geen links naar onze Website incorporeren in andere websites zonder onze voorafgaande toestemming.

5. Privacyverklaring en cookieverklaring

Beddeleem respecteert en beschermt uw privacy. Wij hechten veel waarde aan uw vertrouwen in onze onderneming en alle persoonsgegevens die u ons bezorgt, worden met de grootste zorg en vertrouwelijkheid behandeld. 

Via de Website kunt u ons namelijk bepaalde informatie bezorgen, bijvoorbeeld door het invullen van een contactformulier, het aanvragen van brochure, het verzenden van een sollicitatie, enzovoort. 

Daarnaast maken we ook gebruik van cookies, kleine bestanden die op uw apparaat kunnen worden geplaatst. 

De manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken wordt nader beschreven in onze Privacyverklaring en in onze Cookieverklaring.

6. Disclaimer

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid noch verantwoordelijkheid voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade als gevolg van of in verband met de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de op deze Website beschikbare gegevens, informatie, documenten en publicaties, en/of de toegang tot en het gebruik van interactieve toepassingen. Dit omvat eveneens enige nevenschade of gevolgschade, of om het even welke andere schade die zou in verband kunnen gebracht worden met het bestaan en/of de inhoud van deze Website, met de eventuele onbeschikbaarheid ervan, met de toegang ertoe, met de inhoud van de door ons verstuurde e-mails en nieuwsbrieven en voor het eventueel meesturen van computervirussen, en ongeacht de vraag of de aansprakelijkheid van contractuele of quasi-delictuele aard zou kunnen zijn. 

Deze clausule geldt voor de maximale wijze zoals toegelaten door de toepasselijke wet en is in elk geval niet bedoeld, en mag evenmin zo worden geïnterpreteerd, om dwingende regels te schenden in verband met het uitsluiten of beperken van aansprakelijkheid.

7. Externe (hyper)links

De Website kan (hyper)links bevatten naar andere websites en platformen (waaronder social media-platformen, ...) die door derden worden beheerd. Wij hebben geen technische of inhoudelijke controle over deze gelinkte websites / platformen. Wij kunnen niet instaan voor de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch voor de beschikbaarheid van deze externe sites / platformen. 

Bovendien kunnen gelinkte websites en platformen onderworpen zijn aan hun eigen gebruiksvoorwaarden, privacy- en cookieverklaring. Wij raden u aan deze grondig te lezen voordat u deze websites / platformen gebruikt. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het bewaren / verwerken van de persoonsgegevens van de gebruikers van deze sites.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de inhoud en toepassing van de informatie op deze websites en platformen, noch voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik van deze externe websites / platformen.

8. Uw informatie

De Website kan ook functionaliteiten aanbieden die het uploaden van informatie of gegevens mogelijk maken (bijvoorbeeld het ingeven van informatie in ons contactformulier). U bent verantwoordelijk voor de gegevens/informatie die u verstrekt via onze Website. 

In ieder geval verwachten wij van alle bezoekers van onze Website dat zij zich aan de geldende wetgeving houden en geen inhoud uploaden die illegaal is of in strijd is met de goede zeden of algemene normen van fatsoen. Ook eisen wij dat dergelijke inhoud geen inbreuk maakt op de rechten van derden (bijv. intellectuele eigendomsrechten).

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het gebruik van de Website wordt beheerst door het Belgisch recht (met uitzondering van de toepassing van de regels van het internationaal privaatrecht) en zal dienovereenkomstig worden geïnterpreteerd. 

Door gebruik te maken van de Website gaat u ermee akkoord, voor zover toegestaan door de wet, dat elk geschil betreffende de geldigheid, interpretatie of uitvoering van deze Voorwaarden definitief zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Gent, België.

10. Ongeldige bepaling en taal

Indien enige clausule in de Voorwaarden ongeldig en/of onafdwingbaar zou zijn, dan blijven de overige clausules onverkort van toepassing. De partijen gaan er dan mee akkoord om de ongeldige en/of onafdwingbare clausule te vervangen door een geldige en/of afdwingbare clausule die de oorspronkelijke bedoeling van de partijen zoveel als mogelijk benadert.

We bieden onze Website en de Voorwaarden aan in diverse talen. Hoewel we zeer zorgvuldig te werk gaan bij het opstellen van onze informatie en documentatie zal de Nederlandstalige versie van de informatie en documentatie (inclusief de contractuele voorwaarden) steeds voorrang hebben.

scroll to top